Laden...

Groepsplan

Twee keer per jaar stellen de groepsleerkrachten groepsplannen op. Dit doen zij voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen. Voor de JRK groep worden groepsplannen gemaakt voor fonemisch bewustzijn en ontluikende gecijferdheid.

In een groepsplan worden leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften geclusterd en worden de beginsituatie, de doelen en de aanpak beschreven. Twee keer per jaar vindt er een teambreed overleg plaats. Daarin worden de doelen geëvalueerd en de opbrengsten geanalyseerd. Leerlingen die zich niet naar verwachting hebben ontwikkeld, krijgen zo nodig een eigen aanpak (interventie).

De doelen die gesteld worden, komen uit het Ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerlingen.

Nadat vier maanden in de groep met zo'n plan is gewerkt, vindt er een evaluatie plaats in een groepsplanbespreking. De groepsleerkracht bespreekt met de intern begeleider of de doelen zijn bereikt. Dit leidt tot een nieuw groepsplan voor de komende vier maanden.

Groepsplanbesprekingen vinden in september, januari en juni plaats.