Laden...

Ontwikkelingsperspectieven

Bij het ontwikkelingsperspectief (OPP) van een leerling brengt de school op basis van alle relevante gegevens waarover ze beschikt in beeld wat ze met de leerling wil bereiken. De school maakt daarmee inzichtelijk aan alle betrokkenen -ouder(s)/verzorger(s), leerling, inspectie- welke doelen ze op lange, middellange en korte termijn nastreeft. Er wordt ook een uitspraak gedaan over het te verwachten uitstroomniveau van de leerling naar het Voortgezet Onderwijs.

Fundament van het ontwikkelingsperspectief zijn de resultaten op de landelijk gehanteerde niet methodegebonden toetsen, de cognitieve vermogens, bevorderende en belemmerende factoren. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor de onderwijsvakken begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen (woord- en tekstlezen) en spelling.
Met het ontwikkelingsperspectief wordt de opbrengstgerichtheid van het onderwijs vergroot en worden beredeneerde keuzes in het onderwijsaanbod gemaakt.

De ontwikkelingsperspectieven worden in november door de leerkracht besproken met ouder(s)/verzorger(s).