Ons onderwijs

 

Het Speciaal Basis Onderwijs stemt af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op de verschillende vak-vormingsgebieden: zaakvakken (lezen, rekenen, schrijven e.d.), sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en algemene ontwikkeling. Er wordt rekening gehouden met de verschillen in ontwikkelingsniveau, vaardigheden en gedrag.
 
Voortdurend wordt er gezocht naar een gedifferentieerd en passend onderwijsaanbod, afgestemd op de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. Het onderwijs wordt waar mogelijk groepsgewijs aangeboden, maar waar noodzakelijk worden (individueel) interventies ingezet.  Voor de vakken vindt differentiatie in de groep plaats. Dit krijgt onder andere vorm door in niveaugroepen te werken of door te differentiëren in instructie en verwerkingsbehoefte van de leerlingen. Daarnaast wordt er groepsoverstijgend gewerkt als dat nodig is.
De leerlingen wordt geleerd om te gaan met uitgestelde aandacht, zodat de leerkracht instructie kan geven aan niveaugroepen, terwijl de rest van de groep zelfstandig werkt.

Naast een theoretisch aanbod is er in de hogere groepen in toenemende mate ook aandacht voor een praktisch aanbod. Hierbij wordt rekening gehouden met het uitstroomprofiel van de leerling.

 
De leerkracht draagt zorg voor structuur binnen de methode, daar waar de methode dat te weinig biedt. Meer informatie over de methoden die wij gebruiken, kunt u vinden in de schoolgids.