Laden...

Medezeggenschapsraad (MR)

Schooljaar 2018-2019
Op dinsdag 18 juni 2019 heeft de MR vergaderd. Er is gesproken over het kwaliteitsbeleid, over de vragenlijsten van WMKPO voor leerlingen, ouders en teamleden. De verbeterpunten vanuit de vragenlijsten komen terug in het jaarplan voor volgend schooljaar. Ook vanuit de evaluatie van het jaarplan 2018-2019 zijn er ontwikkelpunten die doorlopen. Ook is er gesproken over het taakbeleid. Hoe zijn de taakuren van de teamleden opgebouwd. Er zijn wat wijzigingen aangebracht in de jaarplanning, deze zijn ook goedgekeurd. Het schoolplan komt volgend schooljaar terug.  

De volgende MR vergadering is gepland op 26 november 2019. Op de agenda staat:
  • Afspraken over jaarverslag
  • Begroting OR
  • Jaarplan/Scholingsplan 2019-2020
  • Schoolplan
  • RI&E (evaluatie)
  • Plan van aanpak RI&E
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag.

Klik hier voor de verslagen van eerdere MR vergaderingen.

Wat doet de MedezeggenschapsRaad?

Ouders (OMR) en personeel ( PMR) kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR. De MR van 'SBO de Dijk' komt ongeveer 5 a 6 keer per jaar bijeen. De vergaderdata zijn aan het begin van het schooljaar vastgelegd in een MR Jaarplanner.

De MR bestaat uit 2 vertegenwoordigers van de leerkrachten en twee vertegenwoordigers van de ouders. De directeur van de school is ook bij de MR bijeenkomsten aanwezig om beleidsstukken toe te lichten. Als die stukken besproken zijn gaat de directeur weer naar huis, en is er nog ruimte om samen zaken door te spreken.

De medezeggenschapsraad praat mee over  veel wat er met de school te maken heeft. De school moet iedere belangrijke verandering  voorleggen aan de MR. De rechten van de MR zijn bij  wet geregeld (de Wet Medezeggenschap Scholen). Over sommige onderwerpen wordt de MR om advies gevraagd en over andere onderwerpen moet instemming gegeven worden. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. De oudergeleding heeft  instemmingsrecht  over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht bij een belangrijke verbouwing in school.De school moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de gemeenschappelijke MR, waarin alle scholen binnen de stichting PPO De Link zijn vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. Deze GMR behandelt zaken die met alle scholen te maken hebben. Dit worden  schooloverstijgende zaken genoemd.

Het is belangrijk dat als ouders vragen of opmerkingen hebben ze naar de MR toestappen om dit te bespreken. Je kunt altijd contact opnemen met een van de leden of de voorzitter van de MR. Het mailadres van de MR is mhassink@sbo-dedijk.nl. Je bent ook altijd welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn namelijk openbaar. Het is fijn als je dit van te voren even laat weten.

Ook in de toekomst zijn er weer ouders nodig om deel te nemen in de MR. Mocht je hierover denken, laat het dan alvast weten aan de voorzitter.

Een kort verslag van de vergaderingen wordt geplaatst op de website bij MR ,zodat je op de hoogte bent van wat er speelt. Als je geïnteresseerd bent in het hele verslag kun je deze inzien bij de voorzitter.

Samenstelling MR
Namens de ouders: Namens de leerkrachten:
Diana Bisschop (moeder David, groep Geel) Marieke Hassink (ook GMR) - voorzitter
Ferry van Harn (vader Collin, groep Rood) Sabine Meijnders