Partners

SBO De Dijk zet het kind centraal. Alle samenwerkingsvormen en ontwikkelingen zijn erop gericht het kind te bieden wat het nodig heeft.
 

De Dijk werkt samen met verschillende scholen en instanties, die de leerlingen verwijzen naar onze school. Dit zijn basisscholen uit het eigen en andere samenwerkingsverbanden, andere scholen voor speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, peuterspeelzalen, Spelenderwijs voorzieningen, voorzieningen voor Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE), Medisch Kleuterdagverblijven, Integrale Vroeghulp en dergelijken. We werken met deze belanghebbenden samen in de begeleiding van de leerlingen. Daarnaast werken wij samen met scholen voor voortgezet onderwijs, te weten Praktijkscholen, VMBO-scholen en Voortgezet Speciaal Onderwijs.
 
Instanties waar onze school nauw mee samenwerkt zijn: Gemeenten, Hulpverlening Gelderland-Midden, Algemeen Maatschappelijk Werk, Geestelijke Gezondheidszorg, Schoolbegeleidingsdiensten, Samen Veilig, Samenwerkingsverbanden, instanties voor medische- en paramedische zorg, Leerplicht.
 
's Heeren Loo heeft de peutergroep Dikkie Dik gehuisvest in het gebouw van De Dijk. De samenwerking resulteert onder andere in een doorgaande leerlijn voor speciale peuters naar (zo nodig) een speciale school.
Youké is de samenwerkingspartner in het realiseren van de OZA groep (Onderwijs Zorg Arrangement).
BSO+ Loofles gebruikt een lokaal voor speciale buitenschoolse opvang. De kinderen die gebruik maken van deze opvang komen van verschillende scholen. Ook leerlingen van onze school maken er gebruik van.