Partners

SBO 'de Dijk' zet het kind centraal. Alle samenwerkingsvormen en ontwikkelingen zijn erop gericht het kind te bieden wat het nodig heeft.
 
Vanuit de maatschappelijke taak van een school, geeft SBO 'de Dijk' vorm aan het onderwijs.
Als onderdeel van een stichting stemt SBO 'de Dijk' haar ambities af op de gezamenlijke ambitie van Stichting PPO de Link, zoals verwoord in het strategisch beleid plan "Passend Ambitieus".
Als voorziening van het samenwerkingsverband geeft zij uitvoering vanuit de opdracht die beschreven staat in het ondersteuningsplan. Doordat het SBO in dienst staat van het samenwerkingsverband komen de leerlingen uit verschillende gemeenten en bezit het een regiofunctie.
Daarnaast is SBO 'de Dijk' de enige speciale voorziening in de gemeente Wageningen.
Vanuit deze verschillende verbindingen zoekt en onderhoudt SBO 'de Dijk' de verbindingen met andere scholen en ketenpartners.
Tot slot en zeker niet als laatste, ziet SBO 'de Dijk' de ouder(s)/verzorger(s) als partner in de begeleiding van de kinderen.
 
SBO 'de Dijk' werkt samen met verschillende scholen en instanties, die de leerlingen verwijzen naar onze school. Dit zijn basisscholen uit het eigen en andere samenwerkingsverbanden, andere scholen voor speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, peuterspeelzalen, Spelenderwijs voorzieningen, voorzieningen voor Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE), Medisch Kleuterdagverblijven, Integrale Vroeghulp en dergelijken. We werken met deze belanghebbenden samen in de begeleiding van de leerlingen. Daarnaast werken wij samen met scholen voor voortgezet onderwijs, te weten Praktijkscholen, VMBO-scholen en Voortgezet Speciaal Onderwijs.
 
Instanties waar onze school nauw mee samenwerkt zijn: Gemeenten, Hulpverlening Gelderland-Midden, Algemeen Maatschappelijk Werk, Geestelijke Gezondheidszorg, Schoolbegeleidingsdiensten, Samen Veilig, Samenwerkingsverbanden, instanties voor medische- en paramedische zorg, Regionale Verwijzings Commissie en Leerplicht.
 
's Heeren Loo heeft de peutergroep Dikkie Dik gehuisvest in het gebouw van SBO 'de Dijk'. De samenwerking resulteert onder andere in een doorgaande leerlijn voor speciale peuters naar (zo nodig) een speciale school.
Youké is de samenwerkingspartner in het realiseren van de OZA groep (Onderwijs Zorg Arrangement).
BSO+ Loofles gebruikt een lokaal voor speciale buitenschoolse opvang. De kinderen die gebruik maken van deze opvang komen van verschillende scholen. Ook leerlingen van SBO 'de Dijk' maken er gebruik van.